Статья 190 мошенничество

Статья 190 мошенничество

Скорее всего, банк таким образом пытается Вас "припугнуть" и таким образом стимулировать оплату кредита, поскольку объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины  предусматривает: "Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою", причем без этих квалифицирующих признаков "обман" или "злоупотребление доверием" не будет объективной стороны преступления, следовательно, не будет и самого преступления.

Следует учесть:

Обман як спосіб шахрайського заволодіння чужим майном чи придбання права на таке майно полягає у повідомленні потерпілому неправдивих відомостей або приховування певних відомостей, повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки потерпіло
го, з метою введення в оману потерпілого. Таким чином, обман може мати як активний (повідомлення потерпілому неправдивих відомостей про певні факти, обставини, події), так і пасивний (умисне замовчування юридичне значимої інформації) характер. У другому випадку для наявності шахрайства необхідно встановити, що бездіяльність винного призвела до помилки потерпілого щодо обов`язковості або вигідності передачі майна (права на майно) шахраєві, була причиною добровільної передачі потерпілим майнових благ.

Статья 190. Мошенничество

Якщо особа заволодіває чужим майном, свідомо скориставшись чу жою помилкою, виникненню якої вона не сприяла, вчинене не може визнаватися шахрайством.

Змістом обману як способу шахрайства можуть бути різноманітні обставини, стосовно яких шахрай вводить в оману потерпілого. Зокрема, це може стосуватися характеристики певних предметів, зокрема їх кількості, тотожності, дійсності (обман у предметі), особистості винного або інших осіб (обман у особі), певних подій, юридичних фактів, дій окремих осіб тощо. За своєю формою обман може бути усним, письмовим, виражатися у певних діях (підміна предмета, його фальсифікація тощо), у тому числі конклюдентних.

До найбільш поширених випадків застосування обману як способу шахрайства належать: вчинення різних угод щодо рухомого і нерухомого майна (купівля-продаж, оренда), коли потерпілому передається фальсифікований товар або предмети гіршої якості, або ж предметом угоди виступають фіктивні предмети, які не існують Е об`єктивній реальності або не належать винній особі; незаконне отримання пенсій, субсидій, інших видів соціальної допомоги на підставі підроблених документів: обманне отримання попередньої оплати (авансу) за надання товарів чи послуг.

Зловживання довірою полягає у недобросовісному використанні довіри з боку потерпілого: для заволодіння чужим майном чи правом на нього винний використовує особливі довірчі стосунки, які склалися між ним та власником чи володільцем майна. Такі стосунки можуть виникати внаслідок особистого знайомства, родинних або дружніх зв`язків, рекомендацій інших осіб, зовнішньої обстановки, цивільно-правових або трудових відносин, соціального статусу винного чи інших осіб тощо. Як шахрайство, вчинене шляхом зловживання довірою, слід розглядати отримання кредиту, попередньої оплати за товари чи виконання робіт (авансу), укладення договору позики, укладення договору прокату тощо без наміру повернути отримані кошти чи інші матеріальні цінності, виконати відповідну роботу, повернути борг чи отримані у користування речі.

Санкции за мошенничество:

— штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

— мошенничество, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, или причинившее значительный ущерб потерпевшему (убытки на сумму от ста до двухсот пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан), — наказывается штрафом от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

-. мошенничество, совершенное в крупных размерах (преступление, совершенное одним лицом или группой лиц на сумму, которая в двести пятьдесят и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан), или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, — наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

— мошенничество, совершенное в особо крупных размерах (совершенное одним лицом или группой лиц на сумму, которая в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан) или организованной группой, — наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

 Ваше предположение о том, что если вы выполнили обязательство перед другим банком, то Вы не можете быть наказаны, скорее всего, ошибочно. То. что Вы являетесь добросовестным плательщиком по другому кредиту свидетельствует лишь о Вашей положительной кредитной истории, но не может быть основанием для освобождения от ответственности по деянию, которое содержит признаки преступления.

МОШЕННИЧЕСТВО В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ

      25.04.2015

      Мошенничество является довольно распространенным способом незаконного завладения чужим имуществом. Согласно статистики Государственной судебной администрации Украины в 2014 году судами первой инстанции было осуждено 3764 человека за мошенничество. Понятно, что реальное количество случаев совершения этого преступления, которое включает нераскрытые уголовные правонарушения и случаи, когда жертва даже не обращалась в милицию, в десятки раз больше.
      Изобретательность преступников не знает границ и новые способы лишить человека его денег или имущества возникают постоянно. Мошенники действуют на улице, в интернете, по телефону и даже приходят домой к жертве.

      Что же такое мошенничество с точки зрения права? Какие действия считаются мошенничеством, а какие – нет?

      В Украине за мошенничество предусмотрена уголовная ответственность. Статья 190 УК (Уголовного кодекса Украины) определяет его как завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
      Следует заметить, что предметом мошенничества (то есть тем, чем преступник противоправно завладевает) является не только имущество (деньги, ценности и т.п.), но и право на имущество.

Статья 190 Украина

Право на имущество обычно фиксируется определенным документом, который в последующем позволяет злоумышленнику получить в свою собственность само имущество (например, договор дарения дома, долговая расписка и т.п.).

      Уголовный кодекс Украины определяет два общих пути осуществления мошенничества: обман и злоупотребление доверием.
      Под обманом понимается сообщение ложных сведений или даже замалчивание сведений, которые должны быть сообщены (такие действия и бездействие обязательно должны преследовать цель завладения чужим имуществом или приобретение права на имущество). Обман может осуществляться в любой форме: устной, письменной, в электронном сообщении, посредством подделки документов или писем и т.д.
      Например, злоумышленник, представившись сотрудником предприятия и предъявив поддельные документы, которые предоставляют соответствующее право, получает материальные ценности на складе предприятия, которыми завладевает.
      Под злоупотреблением доверием понимается такой вид обмана, который осуществляется с использованием злоумышленником доверительных отношений с жертвой, которые могут быть результатом дружественных или даже родственных отношений, других обстоятельств, которые влекут за собой существование или возникновение доверия жертвы к преступнику.
      Например, злоумышленник заводит знакомство с жертвой, регулярно общается с ним и входит в доверие, после чего обещает помочь приобрести мебель, а получив от потерпевшего деньги – исчезает вместе с ними.

      Примером получения права на имущество мошенническим способом можно привести следующую ситуацию. Под предлогом необходимости получения кредита злоумышленник убеждает знакомого заключить договор дарения автомобиля, якобы ненадолго и обещает «подарить» его обратно после завершения банковских процедур, однако в последующем не делает этого в соответствии со своим преступным умыслом.

      Главная особенность такого вида противоправного присвоения чужого имущества, как мошенничество заключаются в том, что в момент его совершения жертва преступления уверена в законности происходящего, и под влиянием обмана добровольно передает злоумышленнику имущество, не догадываясь о преступном намерении последнего. Однако, такая «добровольность» является мнимой и ложной, поскольку обусловлена именно обманом и заблуждением жертвы относительно истинных намерений ее контрагента.

      Если обман или злоупотребление доверием используются преступником только для получения доступа к имуществу, такие действия не являются мошенничеством и ответственность за них предусмотрена другими статьями УК (кража, грабеж и т.д.). В данном контексте можно привести следующий пример: лицо просит у жертвы телефон для якобы осуществлении срочного звонка, однако после получения телефоны убегает несмотря на призывы жертвы вернуть имущество (в данном случае имеет место открытое завладение чужим имуществом, то есть грабеж).

       Квалифицирующими признаками мошенничества, которые влекут за собой более суровое наказание частями 2,3,4 статьи 190 УК определены:
      — повторное совершение;
      — совершение по предварительному сговору группой лиц;
      — совершение мошенничества, причинившее значительный ущерб потерпевшему (значительный ущерб определяется с учетом материального положения потерпевшего в пределах от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан: 80 000 грн. – 200 000 грн. по состоянию на 2017 г.);
      — совершенное в крупных размерах (от 250 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан: 200 000 грн. – 480 000 грн. по состоянию на 2017 г.);
      — совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники;
      — совершенное в особо крупных размерах (от 600 необлагаемых минимумов доходов граждан: 480 000 грн. и более по состоянию на 2017 г.);
      — совершенное организованной группой.

      Варианты наказания за мошенничество очень широкие. В зависимости от наличия указанных выше квалифицирующих признаков, законодательство предусматривает наказание от штрафа в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн.) до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

      Отдельными статьями Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание за специфические виды мошенничества. Например, мошенничество с финансовыми ресурсами (ст.222 УК), завладение наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами путем мошенничества (ст.308 УК), завладение документами, штампами, печатями путем мошенничества (ст.357 УК) и др.

      Кроме уголовной ответственности в Украине также предусмотрена и административная ответственность за мошенничество. Статья 51 Кодекса Украины об административных правонарушениях устанавливает взыскания за мелкое хищение чужого имущества, в том числе совершенное путем мошенничества: от штрафа в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (170 грн.) до административного ареста на срок 10 суток за повторное совершение такого правонарушения.
      Необходимо отметить, что административная ответственность за мошенничество наступает только в случае его совершения в мелком размере, то есть если стоимость чужого имущества на момент совершения правонарушения не превышает 0,2 необлагаемого минимума доходов граждан (по состоянию на 2017 г. — 160 грн. ).

      Есть вопросы? Нужно заявление о мошенничестве? Задайте вопрос юристу.

      другие статьи

Помощь адвоката в случае привлечения лица к уголовной ответственности за совершение мошенничества

В соответствии со статьей 190 Уголовного кодекса Украины, мошенничество — это завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
В соответствии с частью первой статьи 190 Уголовного кодекса Украины, за совершение указанного преступления предусмотрены следующие виды наказания:
— штраф до 850 гривен,
— либо общественные работы на срок до 240 часов,
— либо исправительные работы на срок до двух лет,
— либо ограничение свободы на срок до трех лет.
Если преступление совершенно повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или причинившее значительный ущерб потерпевшему (часть вторая статьи 190 Уголовного кодекса Украины) лицо может понести следующее наказание:
— штраф от 850 до 1700 гривен,
— либо исправительные работы на срок от одного до двух лет,
— либо ограничение свободы на срок до пяти лет,
— либо лишение свободы на срок до трех лет.
За мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники (ч.3 ст.190 УК Украины) предусмотрен лишь один вид наказания — в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
Частью четвертой ст.190 УК Украины предусмотрена уголовная ответственность за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Однако следует отметить, что суд при решении вопроса о мере наказания за совершенное преступление, учитывая конкретные обстоятельства того или иного уголовного дела, тяжесть совершенного преступления, личность подсудимого, факт возмещения материального ущерба, обстоятельства смягчающие или отягчающие наказание и многих других факторов, может освободить лицо от уголовной ответственности без назначения наказания, либо освободить подсудимого от отбывания назначенного наказания с испытанием (условный срок).
Так, при квалификации действий подсудимого по ч.1 ст.190 УК Украины (нетяжкое преступление), суд, при наличии определенных условий, может постановить освободить лицо от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, либо в связи с примирением виновного с потерпевшим, либо в связи с передачей лица на поруки трудовому коллективу, либо в связи с изменением обстановки. В данном случае наказание не назначается и лицо будет считаться не имеющим судимости.
При квалификации действий подсудимого по ч.2 ст.190 УК Украины (средней тяжести преступление), суд может постановить освободить его от уголовной ответственности в связи с передачей лица на поруки трудовому коллективу, либо в связи с изменением обстановки.
Освобождение от уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст.190 УК Украины (тяжкие и особо тяжкие преступления), уголовным и уголовно-процессуальным законодательством Украины не предусмотрено.
Однако если суд, учитывая тяжесть преступления, личность виновного и иные обстоятельства дела, придет к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания, он может принять решение об освобождении лица от отбывания наказания с испытанием.
В этом случае суд выносит решение об освобождении осужденного от отбывания назначенного наказания, если он в течение определенного судом испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности (например, попросить публично либо в иной форме прощения у потерпевшего, не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции, уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места проживания, работы либо обучения, периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании либо заболевания, которое представляет опасность для здоровья иных лиц.

Как наказывают по статье 190 УК Украины (мошенничество)

Испытательный срок устанавливается судом продолжительностью от одного года до трех лет.
Своевременное обращение к адвокату поможет Вам правильно сформировать Вашу правовую позицию.

Практика → Уголовное производство для граждан Украины и иностранных граждан → Защита подозреваемого, обвиняемого в уголовном производстве (уголовном деле) → Помощь адвоката в случае привлечения лица к уголовной ответственности за совершение мошенничества


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *